Ochrona przeciwwybuchowa

 • Ochrona przeciwwybuchowa

  Produkty w wersji przeciwwybuchowej

  Nasze przekładnie, silniki oraz motoreduktory mogą być stosowane w każdych warunkach.

 • Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX

  Dyrektywa 94/9/WE wzgl. 2014/34/UE (od 20.04.2016 roku)

  reguluje przepisy dotyczące ochrony przeciwwybuchowej dla wszelkiego rodzaju urządzeń stosowanych na europejskim rynku.

 • Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z IECEx

  Certyfikacja IECEx

  jest obustronnym uznaniem kontroli w zakresie urządzeń w wersji przeciwwybuchowej.

 • Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z HazLoc-NA®

  Hazardous Location - North America

  certyfikuje znakiem kontrolnym CSA C/US produkty przeznaczone na rynek północnoamerykański.

Produkty w wersji przeciwwybuchowej o globalnej dostępności

Są Państwo zmuszeni zastosować produkty w wersji przeciwwybuchowej, ponieważ instalacja eksploatowana jest w strefie zagrożonej wybuchem? Nasze produkty spełniają wymagania najważniejszych dyrektyw oraz norm na całym świecie.

Zastosowanie urządzeń oraz maszyn w obszarach zawierających wybuchowe mieszanki powietrza i gazu lub powietrza i pyłu wymaga szczególnych środków ostrożności. W tym zakresie odpowiednie normy oraz przepisy regulują możliwości zastosowania zasobów technicznych w strefach zagrożenia. Kompleksowe oraz obowiązujące na arenie międzynarodowej wymagania w zakresie zastosowania motoreduktorów, silników lub elektroniki napędowej w aplikacjach eksploatowanych w strefach zagrożonych wybuchem zostały zawarte w najważniejszych dyrektywach i normach:

 • dyrektywa ATEX 94/9/WE lub od dnia 20.04.2016 roku dyrektywa ATEX 2014/34/UE
 • IECEx
 • HazLoc-NA® (NEC500 i C22)

Nasze przekładnie spełniają wymagania stawiane urządzeniom stosowanym w strefach zagrożonych wybuchem. Inaczej niż w przypadku uznawanej na całym świecie regulacji IECEx czy przepisach północnoamerykańskich (HazLoc-NA®), dyrektywa Unii Europejskiej 94/9/WE (dyrektywa ATEX) lub obowiązująca od dnia 20.04.2016 roku dyrektywa Unii Europejskiej 2014/34/UE (ATEX) obejmuje ochroną przeciwwybuchową również zasoby nieelektryczne. Oferujemy Państwu wsparcie w zakresie doboru odpowiednich właściwości urządzeń i udostępniamy do pobrania listę kontrolną oraz formularz zapytania:


Jednak jak ustalić wymagania której dyrektywy muszą spełniać maszyny na potrzeby globalnego zastosowania? Wszystkie szczegóły, dokładne globalne przyporządkowanie oraz przegląd stref i klasyfikacja kategorii urządzeń względnie EPL (Equipment Protection Level) zostały przez nas w sposób zrozumiały przedstawione.

Zalety

 • Bezpieczeństwo zastosowania

  dzięki spełnieniu wymagań globalnych dyrektyw oraz norm w zakresie produktów do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Duży wybór

  w zakresie wielu silników, przekładni oraz motoreduktorów w wersji przeciwwybuchowej oferuje nasz system modułowy.
 • Wysoka dostępność

  ponieważ nasze produkty w wersji przeciwwybuchowej spełniają wymagania ATEX, IECEx względnie HazLoc-NA®.
 • Certyfikowana jakość

  wynikająca z naszej współpracy przy opracowywaniu norm, stałej kontroli jakości oraz prac badawczych i rozwojowych nad innowacyjnymi produktami.

Szczegóły dotyczące globalnych dyrektyw i norm

Dyrektywa EU (ATEX)

Dyrektywa obowiązująca w obszarze rynku europejskiego

W Unii Europejskiej w dyrektywie 94/9/WE (ATEX) (w celu dostosowania przepisów państw członkowskich dla urządzeń i systemów ochronnych do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem) opisane zostały urządzenia i systemy ochronne. Dyrektywa produktowa ATEX skierowana jest przede wszystkim do producentów względnie firm wprowadzających do obrotu produkty, które eksploatowane są w strefach zagrożonych wybuchem.

Dyrektywa obejmuje motoreduktory i silniki i obowiązuje bez wyjątków od dnia 01.01.2003 roku. Inne europejskie kraje, na przykład Szwajcaria, zaakceptowały w międzyczasie postanowienia tych dyrektyw.

Dnia 20.04.2016 roku została zastąpiona dyrektywą 2014/34/UE. Parlament Unii Europejskiej uchwalił nową dyrektywę 26 lutego 2014 roku, a opublikował ją pod koniec marca. Nowa wersja dyrektywy nie zawiera zasadniczo żadnych istotnych nowości lub wymagań w zakresie konstruktywnej ochrony przeciwwybuchowej. Nowości można doszukać się w definicjach pojęć. W tym zakresie badanie typu WE zostało zastąpione badaniem typu UE, a deklaracja zgodności WE jest aktualnie nazywana deklaracją zgodności UE. Co ważne, istniejące certyfikaty badania typu nie tracą swojej ważności.

Jako pierwszy producent, który z chwilą wprowadzenia tych dyrektyw oferował odpowiednie przekładnie oraz silniki, zapewniamy, że nasze produkty spełniają niezbędne wymagania:

Dyrektywa 1999/92/WE skierowana jest przede wszystkim do pracodawców oraz administratorów maszyn. Wyznacza przepisy określające minimalne wymagania bezpieczeństwa, które zapewniają zapobieganie wypadkom w strefach wybuchowych. Dyrektywa ta została w Niemczech przejęta przez narodowe ustawodawstwo w ramach rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji.

Oznaczenie produktów:

 • Nazwa oraz adres producenta,
 • Oznaczenie CE,
 • Oznaczenie serii oraz typu,
 • w razie potrzeby również numer seryjny,
 • Rok produkcji,
 • Specjalne oznaczenie „EX” wskazujące na ochronę przeciwwybuchową w połączeniu z oznaczeniem wskazującym kategorię,
 • dla II grupy urządzeń litera „G” (dla obszarów, w których występują wybuchowe mieszanki gazu, oparów, aerozoli oraz powietrza)
 • lub litera „D” (dla obszarów, w których mogą powstawać wybuchowe atmosfery pyłowe).

Certyfikacja IECEx

Globalna platforma wzajemnego uznania certyfikacji

Porozumienie ws. certyfikacji IECEx obowiązuje jako ogólnoświatowa platforma do wzajemnego akceptowania oraz odbioru kontroli i certyfikacji w zakresie elektrycznych urządzeń w wersji przeciwwybuchowej. Podstawę porozumienia stanowią „IECEx 01 IEC Scheme for the Certification to Standards for Electrical Equipment for Explosive Atmospheres (IECEx Scheme) – Basic Rules“ oraz „IECEx 02 IEC Scheme for the Certification to Standards for Electrical Equipment for Explosive Atmospheres (IECEx Scheme) – Rules of Procedure“. Oba dokumenty oraz dodatkowa dokumentacja robocza dostępne są bezpłatnie w sekcji Webstore platformy IEC pod adresem www.iecex.com.

Cele porozumienia IECEx

Porozumienie służy wspieraniu międzynarodowego obrotu elektrycznymi urządzeniami w wersji przeciwwybuchowej oraz wyeliminowaniu dotychczas wymaganych podwójnych odbiorów i certyfikacji. Podstawą porozumienia jest przestrzeganie norm IEC w odniesieniu do urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w strefach zagrożonych wybuchem oraz wykazanie tego faktu w formie uznawanej na całym świecie. Należy zapewnić zastosowanie tych norm w laboratoriach (ExTL, Ex-Testing Laboratories) oraz jednostkach certyfikujących (ExCB, Ex-Certification Bodies), aby ocena produktu pod kątem spełniania wymagań norm w każdym kraju dostarczała identycznych rezultatów. Nasze produkty uzyskały certyfikację jako ExCB od PTB zgodnie z IECEx i są dostępne w kategorii EPL .b oraz .c.

Australia i Nowa Zelandia

Australia i Nowa Zelandia uznają certyfikację IECEx. Dodatkowo silniki muszą spełnić wymagania w zakresie sprawności według MEPS 2006. Silniki serii EDR.. spełniają wszystkie wymagania i zostały zarejestrowane w ramach MEPS.

Korea Południowa:

W Korei Południowej wymagana jest dodatkowa certyfikacja przez narodową agencję KOSHA. Silniki serii EDR.. uzyskały certyfikację w zakresie grupy EPL b oraz c dla mieszanek gazowych i pyłowych. Silniki typu EDRE są zarejestrowane i certyfikowane zgodnie z REELS.

Oznaczenie produktów:

 • Znak zgodności IECEx dla silników serii EDR.. z certyfikacją IECEx od PTB
 • Nazwa oraz adres producenta;
 • Oznaczenie typu producenta;
 • Numer seryjny,
 • Nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej, oznaczenie certyfikatu w następującej postaci: dwie ostatnie cyfry roku wydania, kropka, jednoznaczny czterocyfrowy ciąg znaków certyfikatu nadany w danym roku (np. IECEx PTB 11.0041/01);
 • Odpowiednie oznaczenie Ex dla wybuchowych mieszanek gazowych lub wybuchowych mieszanek pyłowych,
 • Wszystkie dodatkowe dane dotyczące ewentualnego iskrobezpieczeństwa

Certyfikacja HazLoc-NA®

Znak kontrolny CSA na potrzeby rynku północnoamerykańskiego

HazLoc-NA® (Hazardous Location Northern America) jest synonimem ochrony przeciwwybuchowej na terenie Ameryki Północnej, tak jak ATEX na terenie Europy lub IECEx dla wielu innych państw.

Podczas gdy w ramach ATEX oraz IECEx obszary z wybuchową atmosferą podzielone są na strefy (0, 1, 2, 20, 21, 22), w przypadku NEC500 względnie C22.2 rozróżnia się podział na Division 1 i Division 2 oraz Class I dla mieszanek gazowych i Class 2 dla mieszanek pyłowych.

Nasze produkty przeznaczone na rynek północnoamerykański do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem zgodnie z Division 2 otrzymały certyfikację CSA i opatrzone są logo CSA.

Certyfikacja potwierdza, że silniki oraz wyposażenie opcjonalne zostały poddane kontroli i spełniają obowiązujące standardy bezpieczeństwa lub wydajności łącznie z istotnymi normami określonymi i zarządzanymi przez

 • Canadian Standards Association (CSA)
 • Amerykański Instytut Standaryzacji (American National Standards Institute – ANSI),
 • Underwriters Laboratories (UL),
 • NFPA70 (National Fire Protection Association)

.

Znaki kontrolne CSA uznawane są przez wielu producentów, sprzedawców detalicznych, osoby odpowiedzialne za nadzór oraz inspektorów w zakresie elektrotechniki, gazu, budownictwa oraz instalacji sanitarnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Kanadzie.

Silniki serii EDR.. spełniają dwie główne normy - NEC500 oraz CSA22.2 - jak również odpowiednie wymagania w zakresie sprawności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie.

Oznaczenie produktów:

 • Oznaczenie CSA oraz spełnienie wymagań odnośnie sprawności
 • Master Contract No. “170602”;
 • Oznaczenie typu;
 • Znamionowe wartości elektryczne w woltach, koniach mechanicznych lub kW, amperach, obr./min;
 • Numer seryjny;
 • Hazardous Location Designation
  • CLASS I, DIVISION 2, GROUPS A, B, C & D; Temperature Code T3C or T3
  • CLASS II, DIVISION 2, GROUPS F & G.
 • Klasa izolacji
 • Współczynnik mocy
 • Stopień ochrony (TEFC)
 • Temperatura otoczenia
 • Zakład produkcyjny (Manufacturing Location)
 • Elektryczne dane hamulca (napięcie i natężenie prądu)

Podstawowe informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwwybuchowych

Grupy urządzeń, kategorie urządzeń oraz strefy

Zależność grup urządzeń, kategorii urządzeń oraz stref

Dyrektywa 94/9/WE (dyrektywa UE 2014/34/UE od dnia 20.04.2016) definiuje jedynie podstawowe wymagania. Indywidualne wymagania produktowe określone są w różnych obowiązujących normach. Na arenie międzynarodowej norma IEC 60079-0 „Atmosfera wybuchowa - urządzenia - wymagania ogólne” wprowadza poziom ochrony EPL (Equipment Protection Level). Te poziomy ochrony urządzeń oznaczają możliwość zastosowania urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem zgodnie z przyporządkowaniem do stref.

W ramach nowej wersji normy EN 60079-0 wydanej w 2010 roku poziomy ochrony EPL zostały przejęte na potrzeby standardów europejskich. Aktualnie urządzenia muszą zostać zaprojektowane pod kątem środków zapobiegawczych przeciwwybuchowych o różnym stopniu ochrony w zależności od kategorii lub poziomu ochrony EPL.

Zamknij tabelę
Gaz (G) Pył (D)
EPL
IEC/EN 60079-0
Kategoria
94/9/WE
względnie
2014/34/UE (od 20.04.16 roku)
Zastosowanie w strefie
1999/92/WE
EPL
IEC/EN 60079-0
Kategoria
94/9/WE
względnie
2014/34/UE (od 20.04.16 roku)
Zastosowanie w strefie
1999/92/WE
Ga 1G 0 Da 1D 20
Gb 2G 1 Db 2D 21
Gc 3G 2 Dc 3D 22
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Grupy gazowe, grupy pyłowe oraz zastosowanie urządzeń

Grupy gazowe

Grupa II obejmuje urządzenia stosowane w obszarach zawierających wybuchowe mieszanki gazów. W zakresie elektrycznych urządzeń II grupy urządzeń wyróżnia się następujące grupy wybuchowe: IIA, IIB oraz IIC. Stopień zagrożenia rośnie od A do C.

Grupy pyłowe

są podzielone na następujące podgrupy:

• IIIA – palne lotne substancje włókniste

• IIIB – pyły nieprzewodzące

• IIIC – pyły przewodzące

Rozszerzenie norm powoduje zmianę oznaczenia Ex dla siników, które wyszczególniane jest między innymi na tabliczce znamionowej silnika.

Zamknij tabelę
Poziom ochrony Urządzenia z grupy
IIIC
pyły przewodzące
IIIB
pyły nieprzewodzące
IIIA
palne lotne substancje włókniste
ta IP6X IP6X IP6X
tb IP6X IP6X IP5X
tc IP6X IP5X IP5X
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

Przegląd urządzeń w wersji przeciwwybuchowej

Następująca tabela opisuje klasyfikację urządzeń w wersji przeciwwybuchowej II grupy urządzeń:

Zamknij tabelę
  II grupa urządzeń
Obszary zagrożone wybuchem ze względu na
mieszanki gazu lub pyłu
Kategoria 1 2 3
Atmosfera wybuchowa1) G D G D G D
Strefa 0 20 1 21 2 22
Iskrobezpieczeństwo:
Silnik
Przekładnie
- -
d, e, i, p
c, k

t
c, k

nA
c, k

t
c, k
 1. 1) G = atmosfera gazowa, D = atmosfera pyłowa
W tym miejscu zamieściliśmy dla Państwa tabelę

SEW-EURODRIVE oferuje wyłącznie produkty w II grupie urządzeń do zastosowania w strefach 1 i 2 oraz 21 i 22.

Oznaczenie Ex w zakresie silników

W zakresie oznaczenia zabezpieczenia przeciwwybuchowego należy rozróżnić oznaczenie według dyrektywy (np. II2D) oraz oznaczenie według normy (np. Ex tb IIIC T120°C Db)

Dostarczamy motoreduktory oraz silniki do zastosowań w strefach wybuchowych zgodne z odpowiednimi przepisami EN oraz IEC. Dzięki temu napędy mogą być wykorzystywane zarówno w Unii Europejskiej, jak również krajach dopuszczających IECEx. Dotyczy to również akcesoriów i wyposażenia w wersji przeciwwybuchowej.

Obraz SEW
Kontakt z SEW-EURODRIVE

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Mają Państwo pytania dotyczące SEW-EURODRIVE lub potrzebują fachowej porady? Wyślij do nas wiadomość z ewentualnymi pytaniami.

Skontaktuj się z nami już teraz