Polityka prywatności

Polityka prywatności

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie stronami internetowymi SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. oraz naszą ofertą i działalnością.

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas kwestią bardzo ważną. Dane osobowe, pozyskiwane podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych oraz w związku z przeprowadzaniem naszych procesów operacyjnych przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe udostępnione poprzez stronę internetową zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest SEW-EURODRIVE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Techniczna 5 92-518 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079236, NIP: 7261678845, REGON: 471388462 („Administrator”).

Kontakt

Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci praw, w związku z ochroną tych danych, poprzez:

 • formularz kontaktowy na stronie www pod adresem: www.sew-eurodrive.pl
 • telefon kontaktowy: +48 42 293 00 00
 • wysłanie listu na nasz adres:

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

ul. Techniczna 5

92-518 Łódź

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest nim Małgorzata Grudzińska. Można się z nią skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw za pośrednictwem maila: iod@sew-eurodrive.pl lub wysyłając list na adres Administratora, wskazany powyżej.

Podstawa oraz cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu zgodnym z udzielona zgodą, ile została przez Państwa wyrażona zgoda;
 • jeśli przesłali Państwo do nas zapytanie np. w zawiązku z zainteresowaniem naszą ofertą handlową - w celu udzielenia odpowiedzi;
 • jeśli przesłali Państwo do nas swoje dane w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym – w celu przeprowadzenia rekrutacji;
 • jeśli planują Państwo lub już zawarli z nami umowę - w celu prawidłowego wykonania tej umowy;
 • w celach realizacji obowiązków prawnych, na postawie odpowiednich przepisów określających te obowiązki, np. przepisów podatkowych i rachunkowych
 • w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, takich jak marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Jako Administrator, możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, realizującym usługi na naszą rzecz, w szczególności usługi księgowe, informatyczne, prawne, techniczne;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotowi dominującemu Administratora tj. SEW INDUSTRIEBETEILIGUNGS GMBH z siedzibą w Bruchsal, Republika Federalna Niemiec;

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody;
 • w przypadku przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;
 • w przypadku przeprowadzania rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące od czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadu wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach – do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż 12 miesięcy;
 • w celu wykonania umowy – do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia z tej umowy;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych – okres przetwarzania danych określają odpowiednie przepisy;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza terytorium Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych

Mogą Państwo od nas zażądać szeregu informacji o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym: dlaczego przetwarzamy dane osobowe, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy, komu przekazujemy dane osobowe, jak długo przechowujemy dane osobowe lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu, z jakie źródła uzyskaliśmy Państwa dane osobowe (jeżeli nie otrzymaliśmy ich bezpośrednio od Państwa), czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie).

Mają Państwo również prawo zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może to, ale nie musi, wiązać się z opłatami równymi kosztom obsługi Państwa żądania. Jeżeli pobranie opłat będzie konieczne, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym, przed realizacją żądania.

 • prawo sprostowania danych osobowych

Jeżeli Państwa dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, mogą Państwo zwrócić się do nas o ich korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany. Prosimy również o informowanie nas o zmianach danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.

 • prawo usunięcia danych osobowych oraz do bycia zapomnianym

Jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, mogą poprosić nas o ich usunięcie.

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie.

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa spowoduje ich zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Poza tym, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach innych niż marketing bezpośredni. W takim wypadku, prosimy o wskazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych okażą się nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane okażą się nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo przenoszenia danych osobowych

Są Państwo uprawnieni do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli. W ramach tego uprawnienia mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać tą zgodę. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Są Państwo uprawnieni do złożenia w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby zrealizować swoje prawa należy:

 • wysłać żądanie pod adres email: iod@sew-eurodrive.pl
 • zadzwonić pod numer telefonu kontaktowego: +48 42 293 00 00
 • udać się lub wysłać list do: SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. ul. Techniczna 5, 92-518 Łódź

Prosimy pamiętać, że powyższy opis dotyczący tego, co oznaczają poszczególne prawa, ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi pomocy lub opinii prawnej.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę lub otrzymać ofertę. Podanie danych w celu przetwarzania danych na podstawie zgody jest całkowicie dobrowolne.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania.

Dane pozyskiwane automatycznie, niebędące danymi osobowymi

Z chwilą wejścia na nasze strony internetowe automatycznie (tzn. nie poprzez rejestrację) zbierane są informacje, które nie są przyporządkowane do konkretnych osób (np. rodzaj wyszukiwarki internetowej oraz rodzaj używanego systemu operacyjnego, data i godzina wizyty na stronie, nazwa domeny strony internetowej, z której użytkownik dostał się na naszą stronę internetową, liczba wejść na stronę oraz średni czas pozostawania na niej, przeglądane strony internetowe). Na stronach internetowych zbierane i zapisywane są w celach marketingowych oraz optymalizacyjnych dane za pomocą technologii firmy etracker GmbH. Z danych tych można utworzyć pseudonimizowane profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies.

Pliki cookies („ciasteczka") są to małe pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu może go rozpoznać przy ponownym połączeniu. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie wyszukiwarki. Dane pozyskiwane za pomocą technologii etracker GmbH bez odrębnej zgody Użytkownika nie będą wykorzystywane do identyfikacji jego danych osobowych jak również nie będą łączone z danymi osobowymi pseudonimizowanych profili użytkowników.

Wyżej opisane informacje są przez nas wykorzystywane w celu oceny atrakcyjności naszych stron internetowych oraz poprawienia ich zawartości i funkcjonalności.

Wykorzystywanie plików cookies

 • Pliki cookies SEW-EURODRIVE

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe informacje w formie pliku cookie mogą zostać zapisane na Państwa komputerze, które służą do automatycznego rozpoznania Państwa komputera podczas kolejnej wizyty na naszych stronach internetowych.

Pliki cookies pozwalają między innymi:

o na dostosowanie Państwa preferencji dotyczących oglądalności stron internetowych i ich funkcjonalności do Państwa zapotrzebowań,

o zapisanie Państwa hasła, by nie mieli Państwo konieczności jego ponownego wpisywania podczas kolejnej wizyty.

Jeśli Państwo sobie nie życzą, żeby Państwa komputer był przez nas rozpoznawany mogą Państwo zmienić ustawienia wyszukiwarki internetowej w Państwa komputerze w taki sposób, aby usuwała pliki cookies z dysku twardego, blokowała je lub ostrzegała przed ich zapisaniem.

Może to jednak skutkować brakiem dostępności dla Państwa niektórych funkcji na naszych stronach internetowych.

 • Pliki cookies podmiotów trzecich

Oprócz własnych plików cookies (czyli tych umieszczonych bezpośrednio przez nas na stronach internetowych), istnieją także zewnętrzne pliki cookies umieszczane przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane na naszych stronach internetowych.

SEW-EURODRIVE nie ma wpływu na proces przetwarzania danych przez powyższe podmioty. Informacje dotyczące danych oraz ich przetwarzania należy uzyskać ze stron internetowych wyżej opisanych podmiotów zewnętrznych.

Wykorzystywanie linków zewnętrznych

Nasze strony internetowe zawierają linki do stron internetowych innych podmiotów. SEW-EURODRIVE nie odpowiada za politykę ochrony danych osobowych oraz treści stron internetowych innych podmiotów.

Stosowanie wtyczek społecznościowych jako części mediów społecznościowych

 • Facebook

Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook lub przyrostek „Facebook", „lubię to", lub „udostępnij". Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszych witrynach internetowych zawierających wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Facebooka. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Facebook. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszych stron internetowych, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

 • YouTube

Nasze strony internetowe korzystają z platformy wideo YouTube zarządzanej przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo. Po załadowaniu strony na naszej witrynie internetowej zintegrowany odtwarzacz YouTube ustanawia połączenie z YouTube w celu zagwarantowania technicznej transmisji pliku audio lub wideo. Po ustanowieniu połączenia z YouTube, następuje transfer danych do YouTube. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube oraz praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami portalu YouTube dotyczącymi ochrony danych.

 • LinkedIn

Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej LinkedIn, zarządzanej przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("LinkedIn"). Wtyczki oznaczone są logo LinkedIn albo przyciskiem ''Udostępnij na LinkedIn''. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszych witrynach internetowych zawierającej wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem LinkedIn i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu LinkedIn. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie LinkedIn. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu LinkedIn przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis LinkedIn, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu LinkedIn dotyczącymi ochrony danych.

Bezpieczeństwo

SEW-EURODRIVE podejmuje działania techniczne oraz organizacyjne, które mają na celu ochronę Państwa danych osobowych przed niezamierzonym lub nieprawnym usunięciem, modyfikacją, utratą, nieuprawnionym przekazaniem oraz dostępem osób trzecich.